Music Center for PC

  LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

  TÄRKEÄÄ:

  ENNEN KUIN KÄYTÄT OHJELMISTOA, LUE HUOLELLISESTI TÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (”KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS”). KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA OSOITAT HYVÄKSYVÄSI TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. ELLET HYVÄKSY TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJA, ET VOI KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA.

  Tämä käyttöoikeussopimus on sitova sopimus sinun ja Sony Corporation:n (”SONY”) välillä. Tämä käyttöoikeussopimus määrittää oikeutesi ja velvoitteesi, mitä tulee ”Sony | Music Center for PC” -ohjelmistoon sekä SONYn ja/tai sen kolmansia osapuolia edustavien lisenssinantajien (SONYn sisaryhtiöt mukaan lukien) sekä näiden sisaryhtiöiden (yhdessä ”ULKOPUOLISET TOIMITTAJAT”) sovellusohjelmistoihin ja tietokoneohjelmiin sekä mahdollisiin SONYn toimittamiin päivityksiin, ohjelmiston painettuun dokumentaatioon, verkosta löytyvään ja muuhun sähköiseen dokumentaatioon sekä ohjelmistoa käyttämällä tuotettuihin datatiedostoihin (yhdessä ”OHJELMISTO”).

  OHJELMISTOON sisältyvät ohjelmat, joilla on erillinen käyttöoikeussopimus (esimerkiksi GNU General Public License ja Lesser/Library General Public License), ovat kuitenkin sen eivätkä tämän käyttöoikeussopimuksen alaisia siten kuin kyseisessä erillisessä käyttöoikeussopimuksessa on määritetty (”POISSULJETTU OHJELMISTO”).

  OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

  OHJELMISTOON myönnetään käyttöoikeus, sitä ei myydä. OHJELMISTO on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja muita aineettomia oikeuksia koskevilla laeilla sekä kansainvälisillä sopimuksilla.

  TEKIJÄNOIKEUS

  SONY tai yksi tai useampi ULKOPUOLINEN TOIMITTAJA omistaa kaikki tekijänoikeudet OHJELMISTOON (mukaan lukien OHJELMISTOON sisältyvät kuvat, valokuvat, animaatiot, videot, äänitteet, musiikkikappaleet, tekstit ja ”sovelmat”).

  KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

  SONY myöntää sinulle rajallisen oikeuden käyttää OHJELMISTOA yksinomaan yhteensopivan laitteen (”LAITE”) kanssa sekä yksinomaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. SONY, SONYn sisaryhtiö (määritellään jäljempänä) ja ULKOPUOLISET TOIMITTAJAT pidättävät itsellään kaikki OHJELMISTOON sisältyvät ja liittyvät oikeudet (kuten kaikki aineettomat oikeudet), joita tällä käyttöoikeussopimuksella ei nimenomaisesti sinulle luovuteta.

  Käsitteellä ”SONYn sisaryhtiö” tarkoitetaan tässä käyttöoikeussopimuksessa Sony Corporationia, joka on SONYn emoyhtiö, ja kaikkia juridisia yksiköitä, joissa Sony Corporationilla on määräysvalta. ”Määräysvallalla” tarkoitetaan viidenkymmenen prosentin (50%:n) suoraa tai epäsuoraa osuutta kyseisen yrityksen äänioikeuksista tai tosiallista määräysvaltaa kyseisen yhteisön johdon tekemissä päätöksissä.

  VAATIMUKSET JA RAJOITUKSET

  Sinulla ei ole oikeutta kopioida, julkistaa, sovittaa, jaella tai muokata OHJELMISTOA tai yrittää selvittää sen lähdekoodia tai purkaa sitä osiin joko osittain tai kokonaan tai luoda OHJELMISTOSTA johdannaistuotteita, ellei OHJELMISTO tarkoituksella salli kyseisten johdannaistuotteiden luomista. Sinulla ei ole oikeutta muokata tai rikkoa OHJELMISTOSSA mahdollisesti olevaa digitaalisten oikeuksien hallintamekanismia. Sinulla ei ole oikeutta ohittaa, muokata, tehdä tyhjäksi tai kiertää mitään OHJELMISTON toimintoja tai suojauskeinoja tai mitään OHJELMISTOON toiminnallisesti linkitettyä mekanismia. Sinulla ei ole oikeutta erottaa mitään OHJELMISTON erillistä osaa käytettäväksi useammassa kuin yhdessä LAITTEESSA, ellei SONY tätä nimenomaisesti salli. Sinulla ei ole oikeutta poistaa, muuttaa, peittää tai turmella mitään OHJELMISTON tavaramerkeistä tai ilmoituksista. Sinulla ei ole oikeutta jaella, vuokrata, alilisensoida, siirtää tai myydä OHJELMISTOA tai antaa sitä yhteiskäyttöön. OHJELMISTON toiminnan edellyttämien ohjelmien, verkkopalvelujen tai muiden tuotteiden kuin OHJELMISTON tarjonta saatetaan keskeyttää tai kyseiset tuotteet lakkauttaa asianomaisten toimittajien (ohjelmistotoimittajien, palvelutoimittajien, SONYn tai SONYn sisaryhtiön) harkinnan mukaan. SONY ja kyseiset toimittajat eivät takaa, että OHJELMISTO, verkkopalvelut tai muut tuotteet ovat jatkossakin saatavilla tai että ne toimivat keskeytyksettä tai muutoksitta.

  POISSULJETTU OHJELMISTO JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN KOMPONENTIT

  Huolimatta siitä, mitä edellä on rajallisesta käyttöoikeudesta sanottu, hyväksyt sen, että OHJELMISTOON voi sisältyä POISSULJETTUJA OHJELMISTOJA. Tietyt POISSULJETUT OHJELMISTOT voivat olla avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssien alaisia (”AVOIMEN LÄHDEKOODIN KOMPONENTIT”). Tällaisia lisenssejä ovat kaikki Open Source Initiativen avoimen lähdekoodin lisensseiksi hyväksymät ohjelmistolisenssit sekä kaikki olennaisesti samanlaiset lisenssit, kuten lisenssit, joiden alaisen ohjelmiston jakeluehdoissa edellytetään, että jakelija antaa ohjelmiston käyttöön lähdekoodimuodossa. Jos tarvitset tällaisia tietoja, käy osoitteessa http://oss.sony.net/Products/Linux tai muussa SONYn verkkosivustossa, josta löytyy luettelo OHJELMISTOON kulloinkin sisältyvistä AVOIMEN LÄHDEKOODIN KOMPONENTEISTA sekä niiden käyttöehdoista. Kyseinen kolmas osapuoli voi milloin tahansa muuttaa ehtoja ilman mitään velvollisuuksia sinua kohtaan. Mikäli POISSULJETTUJEN OHJELMISTOJEN lisenssit sitä edellyttävät, niiden ehtoja sovelletaan tämän käyttöoikeussopimuksen ehtojen asemesta. Mikäli POISSULJETTUJEN OHJELMISTOJEN lisenssiehdot eivät salli tässä käyttöoikeussopimuksessa mainittuja POISSULJETTUIHIN OHJELMISTOIHIN liittyviä rajoituksia, niitä ei sovelleta POISSULJETTUIHIN OHJELMISTOIHIN. Mikäli AVOIMEN LÄHDEKOODIN KOMPONENTTIEN lisenssiehdot edellyttävät, että SONY tarjoutuu toimittamaan lähdekoodin yhdessä OHJELMISTON kanssa, tällainen tarjous on täten tehty.

  OHJELMISTON KÄYTTÖ TEKIJÄNOIKEUDELLA SUOJATTUJEN MATERIAALIEN KANSSA

  On mahdollista, että OHJELMISTOLLA voi tarkastella, tallentaa, käsitellä ja/tai käyttää sisältöä, jonka olet luonut itse ja/tai joka on kolmansien osapuolien luomaa. Tällainen sisältö voi olla suojattu tekijänoikeuslaeilla, muilla aineettomia oikeuksia koskevilla laeilla ja/tai sopimuksilla. Sitoudut käyttämään OHJELMISTOA vain asianomaiseen sisältöön sovellettavien lakien ja sopimusten mukaisesti. Suostut siihen, että SONY voi ryhtyä tarpeellisiin toimiin OHJELMISTOLLA tallennetun, käsitellyn tai käytetyn sisällön tekijänoikeuksien suojaamiseksi. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi varmuuskopiointi- ja palautustoimintojen tiheyden määrittäminen tietyillä OHJELMISTON ominaisuuksilla, kieltäytyminen tietojen palautuspyynnön hyväksymisestä ja tämän käyttöoikeussopimuksen irtisanominen siinä tapauksessa, että käytät OHJELMISTOA väärin.

  SISÄLTÖPALVELU

  OTA MYÖS HUOMIOON, ETTÄ OHJELMISTO ON EHKÄ TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI YHDEN TAI USEAMMAN SISÄLTÖPALVELUN (”SISÄLTÖPALVELU”) KAUTTA SAATAVAN SISÄLLÖN KANSSA. PALVELUN JA KYSEISEN SISÄLLÖN KÄYTTÖÖN SOVELLETAAN ASIANOMAISEN SISÄLTÖPALVELUN PALVELUEHTOJA. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, MAHDOLLISUUTESI KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA ON RAJALLINEN. HYVÄKSYT SEN, ETTÄ KOLMANNET OSAPUOLET, JOTKA EIVÄT OLE SONYN TAI SONYN TYTÄRYHTIÖN MÄÄRÄYSVALLASSA, VOIVAT TARJOTA TIETTYÄ SISÄLTÖÄ JA TIETTYJÄ PALVELUJA OHJELMISTON KAUTTA. SISÄLTÖPALVELUN KÄYTTÖ EDELLYTTÄÄ INTERNET-YHTEYTTÄ. SISÄLTÖPALVELU SAATETAAN MILLOIN TAHANSA LAKKAUTTAA.

  INTERNET-YHTEYS JA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PALVELUT

  Hyväksyt sen, että tietyt OHJELMISTON ominaisuudet voivat edellyttää Internet-yhteyttä, josta olet yksin vastuussa. Olet myös yksin vastuussa Internet-yhteyteen liittyvien kolmansien osapuolien maksujen, kuten Internet-palveluntarjoajan maksujen tai tiedonsiirtokulujen, maksamisesta. OHJELMISTON toimintaa voi rajoittaa Internet-yhteyden ja -palvelun ominaisuudet, kaistanleveys tai tekniset rajoitukset. Internet-yhteyden tarjonta, laatu ja turvallisuus ovat kyseisen palvelun tarjoavan kolmannen osapuolen yksinomaisella vastuulla.

  VIENTI- JA MUUT MÄÄRÄYKSET

  Sitoudut noudattamaan kaikkia asianomaisia vienti- ja jälleenvientirajoituksia ja -määräyksiä, jotka ovat voimassa asuinalueellasi tai -maassasi, sekä olemaan siirtämättä OHJELMISTOA tai valtuuttamatta sen siirtoa kieltolistalla olevaan maahan tai muulla tavoin asianomaisten rajoitusten tai määräysten vastaisesti.

  RISKIALTTIIT TOIMIALAT

  Ohjelmisto ei ole vikasietoinen eikä sitä ole suunniteltu, valmistettu tai tarkoitettu käytettäväksi tai jälleenmyytäväksi online-ohjauslaitteeksi vaarallisiin ympäristöihin, jotka edellyttävät vikasieto-ominaisuuksia. Tällaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi ydinvoimalat, lentokoneiden navigointi- ja viestintäjärjestelmät, lennonvalvonta, elintoimintoja ylläpitävät koneet tai asejärjestelmät, joissa OHJELMISTON vika voi aiheuttaa kuoleman, vamman tai vakavan fyysisen vaurion tai ympäristövahingon (”RISKIALTIS KÄYTTÖ”). SONY, SONYn tytäryhtiö, ULKOPUOLISET TOIMITTAJAT ja näiden tytäryhtiöt torjuvat pätemättöminä kaikki nimenomaiset tai oletetut takuut sekä kelpoisuusvakuutukset, jotka liittyvät RISKIALTTIISEEN KÄYTTÖÖN.

  OHJELMISTON TAKUURAJOITUKSET

  Hyväksyt sen, että käytät OHJELMISTOA omalla vastuullasi ja että olet yksin vastuussa OHJELMISTON käytöstä. OHJELMISTO toimitetaan ”SELLAISENAAN” ilman minkäänlaista takuuta tai kelpoisuusvakuutusta.

  SONY, SONYN TYTÄRYHTIÖ ja ULKOPUOLISET TOIMITTAJAT (tässä kohdassa SONYyn, SONYn tytäryhtiöön ja ULKOPUOLISIIN TOIMITTAJIIN viitataan yhteistermillä ”SONY”) YKSISELITTEISESTI TORJUVAT KAIKKI NIMENOMAISET JA EPÄSUORAT TAKUUT SEKÄ KELPOISUUSVAKUUTUKSET, JOTKA MUUN MUASSA LIITTYVÄT SOVELTUVUUTEEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTEEN JA SOPIVUUTEEN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. SONY EI TAKAA TAI VAKUUTA, (A) ETTÄ OHJELMISTON TOIMINNOT VASTAAVAT TARPEITASI TAI ETTÄ NIITÄ PÄIVITETÄÄN, (B) ETTÄ OHJELMISTO TOIMII OIKEIN TAI VIRHEETTÖMÄSTI TAI ETTÄ VIAT KORJATAAN, (C) ETTÄ OHJELMISTO EI VAHINGOITA MUITA OHJELMIA, LAITTEITA TAI TIETOJA, (D) ETTÄ MIKÄÄN OHJELMA, VERKKOPALVELU (INTERNET MUKAAN LUKIEN) TAI TUOTE (MUU KUIN OHJELMISTO), JOTA OHJELMISTON TOIMINTA EDELLYTTÄÄ, ON JATKOSSAKIN SAATAVILLA, TOIMII KESKEYTYKSETTÄ TAI PYSYY MUUTTUMATTOMANA JA ETTÄ (E) OHJELMISTON KÄYTÖN TULOKSET OLISIVAT OIKEITA, TARKKOJA, LUOTETTAVIA TAI MUUTEN HALUTUNLAISIA.

  MIKÄÄN SONYN TAI SEN VALTUUTETUN EDUSTAJAN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI NEUVO EI MUODOSTA TAKUUTA, VELVOITETTA TAI EHTOA TAI MILLÄÄN TAVOIN LAAJENNA TÄTÄ TAKUUTA. JOS OHJELMISTO OSOITTAUTUU VIALLISEKSI, TARVITTAVASTA HUOLLOSTA TAI KORJAUKSESTA KOITUVAT KUSTANNUKSET OVAT KOKONAAN OMALLA VASTUULLASI. JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA EPÄSUORIEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA, JOTEN TÄLLAISET RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.

  VASTUUNRAJOITUS

  SONY, SONYN TYTÄRYHTIÖ JA ULKOPUOLISET TOIMITTAJAT (tässä kohdassa SONYyn, SONYn tytäryhtiöön ja ULKOPUOLISIIN TOIMITTAJIIN viitataan yhteistermillä ”SONY”) EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN OHJELMISTOON LIITTYVÄSTÄ SATUNNAISESTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, JOKA KOSKEE NIMENOMAISEN TAI OLETETUN TAKUUN LOUKKAUSTA, SOPIMUSRIKKOMUSTA, LAIMINLYÖNTIÄ, ANKARAA VASTUUTA TAI MITÄÄN MUUTA OIKEUDEN ALAA, KUTEN ESIMERKIKSI VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT MENETETTYIHIN VOITTOIHIN, SAAMATTA JÄÄNEESEEN LIIKEVAIHTOON, TIETOJEN MENETTÄMISEEN, KYVYTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA TAI SIIHEN LIITTYVÄÄ LAITTEISTOA, SEISOKKIIN JA KÄYTTÄJÄN HUKKAAMAAN AIKAAN SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ NIILLE ON ILMOITETTU TÄLLAISIIN TILANTEISIIN LIITTYVIEN VAHINGONKORVAUSTEN MAHDOLLISUUDESTA. KAIKISSA TAPAUKSISSA NIIDEN YHTEENLASKETTU VASTUU MINKÄÄN TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDON NOJALLA EI YLITÄ OHJELMISTOSTA TOSIASIASSA MAKSETTUA SUMMAA. SATUNNAISIIN TAI VÄLILLISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄN KORVAUSVELVOLLISUUDEN POISSULKEMISTA EI SALLITA JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU POISSULKEMINEN TAI RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA.

  AUTOMAATTINEN PÄIVITYSOMINAISUUS

  SONY, SONYn tytäryhtiö tai ULKOPUOLISET TOIMITTAJAT voivat toisinaan automaattisesti päivittää tai muuten muokata OHJELMISTOA esimerkiksi suojausominaisuuksien parantamiseksi, virheiden korjaamiseksi ja toimintojen parantamiseksi silloin, kun olet yhteydessä SONYn, SONYn tytäryhtiön tai kolmannen osapuolen palvelimeen, tai muissa tilanteissa. Tällaiset päivitykset voivat poistaa tai muuttaa OHJELMISTON ominaisuuksia tai muita piirteitä, kuten tarvitsemiasi toimintoja. Hyväksyt sen, että SONY voi ryhtyä tällaisiin toimiin oman harkintansa mukaan ja että SONY voi edellyttää, että asennat tällaiset päivitykset tai muutokset tai annat hyväksyntäsi niiden asennukselle, jotta voit jatkossakin käyttää OHJELMISTOA. Mahdollisten päivitysten/muutosten katsotaan olevan osa OHJELMISTOA, mitä tulee tähän käyttöoikeussopimukseen. Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen hyväksyt myös tällaiset päivitykset/muutokset.

  KOKO SOPIMUS, OIKEUKSIEN SÄILYMINEN, SOPIMUSEHTOJEN ERILLISYYS

  Tämä käyttöoikeussopimus ja SONYn tietosuojakäytäntö, joita saatetaan toisinaan korjata ja muuttaa, muodostavat yhdessä OHJELMISTOA koskevan koko sopimuksen sinun ja SONYn välillä. Vaikka SONY ei erikseen vaatisikaan jonkin oikeuden tai sopimusehdon noudattamista, tämä ei tarkoita, että se olisi luopunut tällaisesta oikeudesta tai sopimusehdosta. Jos jonkin tämän käyttöoikeussopimuksen ehdon katsotaan olevan pätemätön, lainvastainen tai toimeenpanokelvoton, kyseistä ehtoa sovelletaan mahdollisimman pitkälle tämän käyttöoikeussopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi siten, että sopimuksen muut osat pysyvät kaikilta osin voimassa. Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta OHJELMISTOON tai tähän käyttöoikeussopimukseen. Lisäksi tätä käyttöoikeussopimusta ei panna täytäntöön tai tulkita millään tavoin soveltamalla mitään Yhdysvaltain UCITA-lakiin (Uniform Computer Information Transactions Act) perustuvaa lakia, muuta UCITA-laista johdettua tai siihen liittyvää lakia tai muuta vastaavaa lakia asianomaisilla lainkäyttöalueilla.

  SITOVA VÄLIMIESMENETTELY

  JOLLEI VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ MUUTA MÄÄRÄÄ, ”RIIDAT”, JOITA EI SOVITA EDELLÄ KUVATUSSA EPÄVIRALLISESSA NEUVOTTELUPROSESSISSA, RATKAISTAAN YKSINOMAAN SITOVASSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ. Käsitteellä ”RIITA” tarkoitetaan mitä tahansa OHJELMISTOON tai tähän käyttöoikeussopimukseen liittyvää tai siitä johtuvaa erimielisyyttä, kannetta, vaadetta, kiistaa tai menettelyä sinun ja jonkin SONYn yksikön välillä. Käsitettä RIITA käytetään sen laajimmassa mahdollisessa merkityksessä. RIIDAN ilmetessä sitoudut ensin ilmoittamaan siitä SONYlle osoitteeseen Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan, Attn: External Affairs Desk (kopio osoitteeseen Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-Ku, Tokyo, 108-0075, Japan, Attn: Legal & Compliance Department) sekä ryhtymään vähintään 14 päivää kestäviin vilpittömiin neuvotteluihin RIIDAN ratkaisemiseksi sillä poikkeuksella, että voit tai SONY (tai jokin SONYn sisaryhtiö) voi ohittaa tämän epämuodollisen neuvottelumenettelyn, kun kyseessä on aineettomien oikeuksien täytäntöönpano, suojaaminen tai voimassaolo.

  VÄLIMIESMENETTELYN OHJEET

  Välimiesmenettelyn aloittamiseksi joko sinun tai SONYn täytyy tehdä toiselle osapuolelle kirjallinen vaatimus välimiesmenettelystä. Välimiesmenettelyssä käytetään yhtä välimiestä. Menettelyssä noudatetaan vaatimuksen tekohetkellä voimassa olevia JCAA:n (Japan Commercial Arbitration Association) kaupallisen välimiesmenettelyn käsittelysääntöjä sekä kuluttajien riita-asioiden täydentäviä toimia (”Säännöt”). Kopion JCAA:n Säännöistä saa. Välimiesmenettelyn aloittamiseen ja suorittamiseen liittyvät maksut jaetaan sinun ja SONYn kesken, mutta missään tapauksessa sinulle koituvat maksut eivät ylitä JCAA:n erityisehdoissa kuluttajariidoille määritettyä enimmäissummaa. Tämän summan ylimenevältä osalta SONY maksaa kaikki hallinnolliset lisämaksut ja -kulut. Tämä ei estä välimiestä määräämästä voittavalle osapuolelle tämän välimiesmenettelystä maksamia maksuja ja kuluja, mikäli edellä mainitut Säännöt sen sallivat. Välimiesmenettely tapahtuu Tokiossa, Japanissa, ellet muuta SONYn kanssa sovi, ja RIITAAN sovelletaan Japanin lakeja. Välimiehen päätös on sitova ja lopullinen. Välimies voi määrätä vahvistustuomion tai kiellon vain sitä hakevalle osapuolelle ja vain osapuolen yksittäisen vaateen edellyttämässä laajuudessa. Mikä tahansa oikeusistuin, jonka toimivaltaan osapuolet kuuluvat, voi toimeenpanna välimiehen tekemän päätöksen.

  VÄHÄISIÄ VAATEITA KOSKEVA POIKKEUS

  Edellä mainituista ehdoista huolimatta sinulla on oikeus käydä minkä tahansa RIIDAN osalta oikeutta vähäisiä vaateita käsittelevässä tuomioistuimessa tai muussa rajallisessa tuomioistuimessa, mikäli riidanalainen summa ei ylitä 15 000 dollaria ja mikäli kyseinen tuomioistuin on toimivaltainen ja kaikki muut vaatimukset (riidanalainen summa mukaan lukien) toteutuvat.

  OHJEET VÄLIMIESMENETTELYSTÄ KIELTÄYTYMISEEN

  JOS ET HALUA SITOUTUA EDELLÄ KUVATTUUN SITOVAAN VÄLIMIESMENETTELYYN: (1) SINUN ON ILMOITETTAVA ASIASTA SONYLLE KIRJALLISESTI 30 PÄIVÄN KULUESSA SIITÄ HETKESTÄ, KUN ENSIMMÄISEN KERRAN KÄYTÄT OHJELMISTOA TAI HYVÄKSYT TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN SEN MUKAAN, KUMPI TAPAHTUU ENSIN; (2) KIRJALLINEN ILMOITUKSESI ON POSTITETTAVA OSOITTEESEEN SONY CORPORATION, 1-7-1 KONAN MINATO-KU, TOKYO, 108-0075 JAPAN, ATTN: EXTERNAL AFFAIRS DESK (KOPIO OSOITTEESEEN SONY CORPORATION, 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, 108-0075, JAPAN, ATTN: LEGAL & COMPLIANCE DEPARTMENT); JA (3) KIRJALLISEN ILMOITUKSESI ON SISÄLLETTÄVÄ SEURAAVAT ASIAT: (A) NIMESI; (B) OSOITTEESI; (C) PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN KÄYTIT OHJELMISTOA ENSIMMÄISEN KERRAN TAI HYVÄKSYIT TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN; SEKÄ (D) SELKEÄ ILMOITUS, ETTET HALUA MITÄÄN RIITOJA SONY-YHTEISÖJEN KANSSA RATKAISTAVAN VÄLIMIESMENETTELYNÄ.

  Välimiesmenettelystä kieltäytyminen ei vaikuta tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoihin, jotka koskevat yhä sinua.

  RIITOJEN KÄSITTELYYN TEHTYJEN MUUTOSTEN TORJUMINEN

  Huolimatta tässä käyttöoikeussopimuksessa mahdollisesti olevista muunlaisista määräyksistä, sinulla on oikeus hylätä sitovaa välimiesmenettelyä koskevaan määräykseen tehdyt muutokset, jos (1) olet jo aloittanut OHJELMISTON luvallisen käytön sillä hetkellä, kun muutos tehtiin/tehdään; ja (2) postitat kirjallisen ilmoituksen osoitteeseen, joka on annettu välittömästi edellä olevassa kohdassa, 30 päivän sisällä asianomaisen muutoksen tekemisestä. Mikäli tällainen tilanne ilmenee, sinua sitoo yhä aiemmin hyväksymäsi RIITOJEN käsittelymenettely, joka oli voimassa, ennen kuin torjumasi muutos tehtiin.

  MUUT EHDOT

  Kumpi tahansa osapuoli voi viedä RIIDAT, joiden ei katsota kuuluvan välimiesmenettelyyn ja joiden käsittelyä ei aloiteta vähäisiä vaateita käsittelevässä tuomioistuimessa, Tokion piirioikeuteen Japanissa. Osapuolet hyväksyvät sen, että ylimmän vetoomustuomioistuimen päätös tai tuomio tai alemman tuomioistuimen päätös tai tuomio, josta ei ole valitettu Tokiossa, Japanissa, on lopullinen ja sitoo kumpaakin osapuolta.

  KOHTUULLINEN HYVITYS

  Huolimatta tässä käyttöoikeussopimuksessa mahdollisesti olevista muista määräyksistä hyväksyt sen, että tämän sopimuksen ehtoja rikkomalla aiheutat SONYlle korjaamatonta vahinkoa, josta määrätyt vahingonkorvaukset eivät ole riittäviä, ja suostut siihen, että SONY voi tällöin hakea kieltomääräystä tai muuta tarpeelliseksi katsomaansa tai tilanteen edellyttämää hyvitystä. SONYlla on myös oikeus käyttää mitä tahansa juridisia ja teknisiä oikeuskeinoja, kuten vaatia tämän OHJELMISTON käytön välitöntä lopetusta, voidakseen estää tämän käyttöoikeussopimuksen rikkomisen ja/tai saattaa sen voimaan, mikäli SONY oman harkintansa mukaan uskoo, että rikot tai aiot rikkoa tätä käyttöoikeussopimusta. Nämä oikeuskeinot täydentävät SONYlle lakien ja sopimusten nojalla kuuluvia muita oikeuskeinoja.

  IRTISANOMINEN

  SONYlla on muiden oikeuksien lisäksi oikeus irtisanoa tämä käyttöoikeussopimus, jos et noudata sen ehtoja. Jos sopimus irtisanotaan, sinun on (ⅰ) lopetettava OHJELMISTON kaikenlainen käyttö ja tuhottava sen kopiot; (ⅱ) toimittava alla kohdassa ”Tilivelvoitteesi” mainittujen vaatimusten mukaisesti.

  MUUTOKSET

  SONY VARAA OIKEUDEN OMAN HARKINTANSA MUKAAN MUUTTAA TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJA ILMOITTAMALLA MUUTOKSESTA SONYN VERKKOSIVUSTOSSA, LÄHETTÄMÄLLÄ SÄHKÖPOSTIVIESTIN ANTAMAASI SÄHKÖPOSTIOSOITTEESEEN, TIEDOTTAMALLA ASIASTA PÄIVITYSTEN YHTEYDESSÄ TAI JOLLAKIN MUULLA JURIDISESTI PÄTEVÄLLÄ TAVALLA. Jos et hyväksy muutosta, ota heti yhteys SONYyn ja pyydä ohjeita. Jos jatkat OHJELMISTON käyttöä tällaisen ilmoituksessa mainitun voimaantulopäivän jälkeen, sinun katsotaan hyväksyneen asianomainen muutos.

  KOLMANSIA OSAPUOLIA EDUSTAVAT OIKEUDENOMISTAJAT

  Jokaisen ULKOPUOLISEN TOIMITTAJAN katsotaan olevan kolmatta osapuolta edustava oikeudenomistaja, jolla on oikeus saattaa kaikki tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot voimaan kyseisen osapuolen OHJELMISTON osalta.

  TILIVELVOITTEESI

  Jos palautat LAITTEESI ostopaikkaan, myyt LAITTEESI tai muuten siirrät sen toiselle omistajalle tai jos tämä käyttöoikeussopimus irtisanotaan, sinun täytyy poistaa LAITTEESEEN asennettu OHJELMISTO sekä kaikki tilit, jotka olet perustanut LAITTEESEEN tai joita voi käyttää OHJELMISTON kautta. Olet yksin vastuussa SONYyn, SONYn tytäryhtiöön tai kolmansiin osapuoliin liittyvien tiliesi sekä LAITTEEN käytössä tarvitsemiesi käyttäjätunnusten ja salasanojen ylläpidosta.

  Jos sinulla on kysyttävää tästä käyttöoikeussopimuksesta, voit olla yhteydessä SONYyn kirjoittamalla osoitteeseen Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.

  © 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Sony Corporation